Slovakia

In brief

Research in Slovakia shows that 63% of Slovakian children go online every day and virtually all use the internet. Slovakian children´s range of activities online is slightly wider than the European average. At the same time, Slovakian children encounter sexual risks more often than the European average but they are resilient and have the skills to deal with them. However, parental support and guidance is  very limited.

Please click here for English language Website

Team

Izrael photo

Pavel Izrael, PhD. je odborným asistentom na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa problematikou rodičovskej mediácie, vplyvu médií na rodiny a mediálnou výchovou. Je spoluautorom učebnice mediálnej výchovy pre základné školy.  V rokoch 2011 až 2013 bol zástupcom vedúceho projektu zameraného na socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie. Stojí za webovou stránkou rodinaamedia.ku.sk, ktorá je zameraná na mediálnu výchovu v rodine a je určená rodičom a vychovávateľom.

Holdos photo

Juraj Holdoš, PhD. je odborný asistent na katedre psychológie filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaujíma sa o používanie nových medií najmä mladými ľuďmi, závislosť od internetu a jej možnosti liečby. Pôsobí tiež ako psychológ v Poradenskom centre KU. Od roku 2013 do 2015 je hlavným riešiteľom výskumného projektu Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov).

Tomkova photo

Jarmila Tomková, PhD.je psychologička, ktorá pracovala na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v Bratislave. Viedla výskumné tímy zoberajúce sa príležitosťami a rizikami používania internetu. Koordinovala slovenský tím EU Kids Online.  Navrhla a implementovala preventívne programy, ako napr. Študenti proti šikanovaniu – preventívny vrstovnícky program. Pôsobí ako lektorka  manažérka v združení  digiQ, o.z, ktoré sa venuje prevencii a vzdelávaniu o bezpečnom používaní internetu deťmi a rodinami, digitálnemu občianstvu a zodpovednému správaniu na internete.

Vrabec photo

doc. Norbert Vrabec, PhD. je riaditeľom Centra mediálnej gramotnosti, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho výskumné záujmy sa sústreďujú najmä na vzťah mládeže a médií, sociálne dopady digitálnych technológií a metodologické aspekty výskumu médií. Participuje na viacerých rozvojových projektoch v oblasti mediálnych štúdií a mediálneho vzdelávania.

Petranova  photo

docDana Petranova, PhD. je dekankou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jej výskumné aktivity sa sústreďujú na oblasť mediálnej výchovy, účinkov médií, úlohy médií v procese socializácie a analýzy publika. Je spoluorganizátorkou vedeckých konferencií a participuje na viacerých národných rozvojových projektoch, najmä v oblasti mediálnej komunikácie a rozvoja mediálnej gramotnosti.

Hacek_foto

Ján Hacek, PhD. je od roku 2011 odborný asistent na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Titul PhD získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Medzi oblasti jeho záujmu patrí rodičovská mediácia, používanie internetu deťmi, stratégie rodičovskej regulácie internetu v slovenských domácnostiach. Na niekoľkých základných a stredných školách vedie predmety a krúžky zamerané na mediálnu výchovu i praktickú žurnalistiku.

Reports and resources

Cooperation

The Slovak EU Kids Online team memebrs form an interdisciplinary network focused on children´s online safety, media education and media literacy, internet addiction and other Internet related topics. The team includes  researchers from three universities: Catholic Univeristy in Ružomberok, University of SS. Cyril and Methodius, and Comenius University, as well as a former researcher from Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology (VÚDPaP) in Bratislava. The team cooperates with an organization eSlovensko which stands behind Slovak Awareness Centre Zodpovedne.sk aimed at a wide scope of activities related with safer use of new online technologies. 

Kontakt

Pavel Izrael
Odborný asistent
Katedra žurnalistiky
Filozofická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1B
Ružomberok 03401
Slovenská republika

Tel: +421905268157
Fax: +421444332443
Email: pavel.izrael @ku.sk