Slovakia

In brief

Research in Slovakia shows that 63% of Slovakian children go online every day and virtually all use the internet. Slovakian children´s range of activities online is slightly wider than the European average. At the same time, Slovakian children encounter sexual risks more often than the European average but they are resilient and have the skills to deal with them. However, parental support and guidance is  very limited.

Please click here for English language Website

Team

Izrael photo

Pavel Izrael, PhD. je docentom na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa problematikou rodičovskej mediácie, vplyvu médií na rodiny a mediálnou výchovou. Je spoluautorom učebnice mediálnej výchovy pre základné školy.  V rokoch 2017 až 2019 bol vedúcim projektu „Mediálne  návyky a kompetencie  detí v ranom detstve  a mladšom školskom veku“. Stojí za webovou stránkou rodinaamedia.ku.sk, ktorá je zameraná na mediálnu výchovu v rodine a je určená rodičom a vychovávateľom.

Holdos photo

Juraj Holdoš, PhD.je odborný asistent na katedre psychológie filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaujíma sa o používanie nových medií najmä mladými ľuďmi, závislosť od internetu a jej možnosti liečby. Pôsobí tiež ako psychológ v Poradenskom centre KU. Od roku 2013 do 2015 je hlavným riešiteľom výskumného projektu Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov).

Kohútová photo

Katarína Kohútová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pregraduálne vyštudovala psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci, postgraduálne sociálnu prácu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Výskumne sa venuje oblastiam rizikového správania detí a dospievajúcich, rannej vzťahovej väzbe, syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách a jeho korelátom, aplikácii štatistických metód v sociálnom a pedagogickom výskume. Je spoluautorkou webovej stránky estatistika.ku.sk, ktorá je zameraná na problematiku štatistického spracovania dát v programe IBM SPSS a Microsoft Excel.

almasiova photo

Angela Almašiová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa výskumom životného štýlu mladých ľudí spojeným hlavne s rôznymi druhmi rizikového správania – užívanie návykových látok, excesívne používanie internetu a pod. Je spoluriešiteľkou viacerých domácich a zahraničných grantov v uvedenej oblasti.

Vrabec photo

doc. Norbert Vrabec, PhD. je riaditeľom Centra mediálnej gramotnosti, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho výskumné záujmy sa sústreďujú najmä na vzťah mládeže a médií, sociálne dopady digitálnych technológií a metodologické aspekty výskumu médií. Participuje na viacerých rozvojových projektoch v oblasti mediálnych štúdií a mediálneho vzdelávania.

Reports and resources

Cooperation

The Slovak EU Kids Online team memebrs form an interdisciplinary network focused on children´s online safety, media education and media literacy, internet addiction and other Internet related topics. The team includes  researchers from three universities: Catholic Univeristy in Ružomberok, University of SS. Cyril and Methodius, and Comenius University, as well as a former researcher from Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology (VÚDPaP) in Bratislava. The team cooperates with an organization eSlovensko which stands behind Slovak Awareness Centre Zodpovedne.sk aimed at a wide scope of activities related with safer use of new online technologies. 

Kontakt

Pavel Izrael

Katedra žurnalistiky

Filozofická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1B

Ružomberok 03401

Slovenská republika

Tel: +421905268157

Fax: +421444332443

Email: pavel.izrael @ku.sk