Bulgaria

Please click here for English language Website

Накратко

Изследователската дейност в рамките на международната мрежа „Децата на ЕС онлайн“ е единственият широкообхватен източник на информация за употребата на интернет от деца и млади хора в България. Резултатите от национално представителното изследване за България от 2010 г. показа по-високи от средните за ЕС нива на употреба на дигитални технологии от българските деца. Следващото изследване в рамките на „Децата на света онлайн“ от 2016 г. демонстрира тенденция към повишаване на тази употреба и то от все по-ранна възраст. Макар че техническите умения на българските деца са се подобрили в сравнение с 2010 г., техните умения за критична оценка, комуникация и сътрудничество значително изостават най-вероятно поради бавното адаптиране на образователната система към новите условия и недостатъчната намеса и подкрепа от страна на родителите.

Bulgaria - EU Kids Online Bulgaria - EU Kids Online

Важно

  • Резултатите от изследването станаха основа за изработване на комуникационна стратегия на българския Център за безопасен интернет и за разработване на редица материали и методики за деца, родители, учители, социални работници и представители на правоприлагащите органи. Те провокираха и създаването на национална Коалиция за медийна грамотност в училище, която обедини 15 неправителствени организации.
  • Центърът за безопасен интернет започна съвместна работа с учители, академични кадри и представители на Министерството на образованието и науката за разработване на наръчник за развиване на дигитално-медийната грамотност на децата в начален курс на образованието. Експертната работна група разработи също и концепция за образователна стратегия за дигитално-медийна грамотност, която бе представена на министъра на образованието.
  • Препоръките, изработени на базата на резултатите от изследването, бяха обсъдени на поредица от работни срещи и консултации с държавни институции с цел усъвършенстване на политиките и практиките, залегнали в националните стратегии за грамотност и срещу насилието над деца.
  • Резултатите от изследването бяха обобщени в 3 аналитични доклада, които привлякоха широк интерес от страна на медиите и бяха цитирани в над 100 медийни публикации и интервюта. Различни организации и институции също разпространиха докладите, които бяха представени на редица национални и международни конференции и експертни кръгли маси.

Публикации:

Кънчев, П., Хайдиняк М., Георгиев Е. & Апостолов Г. (2017). "Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца". Национален център за безопасен интернет. 

Хайдиняк М., Кънчев, П., Георгиев Е. & Апостолов Г. (2017). "Рискове и вреди"

Георгиев Е., Хайдиняк М., Кънчев, П., & Апостолов Г. (2017). "Родителска подкрепа за развитие на дигиталните умения на децата"

Българският екип

GApostolov

Георги Апостолов (Фондация "Приложни изследвания и комуникации") е координатор на Центъра за безопасен Интернет от създаването му през 2005 година. По професия Георги Апостолов е журналист с над 15 годишна практика като редактор и кореспондент в БТА, главен редактор на български и чуждоезични медии. През последните години ръководи множество инициативи срещу незаконното и вредното за деца съдържание и поведение онлайн. Ръководи кампании и обучения за насърчаването на дигиталната и медийната грамотност сред децата, младите хора, родителите и професионалистите, които работят с деца и семейства за превенция и намеса при онлайн злоупотреби с деца.

PKanchev

Петър Кънчев (Фондация "Приложни изследвания и комуникации") е експерт към Центъра за безопасен Интернет. Придобива магистърска степен по „Когнитивна наука“ в Нов български университет. Има двегодишен опит като финансов анализатор в европейската централа на Ейвъри Денисън ООД в Лайден, Холандия. Преподава две години по английски език и по дисциплините от философски цикъл към програма „Заедно в час“ в Аграрно-техническа професионална гимназия, Златица. Дейностите на Петър към Центъра включват: научно-приложна изследователска дейност, свързана с поведението на децата онлайн; организиране и осъществяване на обучения за повишаване критичното мислене и дигиталната и медийна грамотност на деца и младежи;  разработване, апробиране, разпространяване и прилагане на иновативни методики, свързани с интегриране на дигиталната и медийната грамотност в учебните програми на българската образователна система.

EmanuilGeorgiev

Eмануил Георгиев (Фондация "Приложни изследвания и комуникации") е експерт към Центъра за безопасен Интернет. Придобива докторска степен по „Теория и история на културата“ от Софийския университет. Има бакалавърска и магистърска степен по философия, от същия университет. Участва в интердисциплинарни екипи по научни проекти на университета. Има научни публикации в сферата на философията и културологията. Преподава в редица начални и средни училища, учител е и по програмата "Заедно в час"  Дейностите на Емануил Георгиев към Центъра включват: научно-приложна изследователска дейност, подпомагане на дейността на Младежкия панел към Центъра, организиране и осъществяване на обучения за повишаване дигиталната и медийна грамотност на деца и младежи.

MarkoHajdinjak

Марко Хайдиняк (Фондация "Приложни изследвания и комуникации") е изследовател и експерт по работа с малцинствата и уязвимите общности с над 10 години опит. Участва в разработването на изследователските методики и провеждането на качествените и количествените изследвания на Центъра върху поведението и уменията на децата и младите хора във виртуалния свят. Разработва и участва в обучения за насърчаване на безопасно и отговорно онлайн поведение сред подрастващите. 

За Контакт

Петър Кънчев
Фондация Приложни изследвания и комуникации
София 1113
ул. "Александър Жендов" 5
тел.: +359 (2) 973 3000,
факс: +359 (2) 973 3588
e-mail: petar.kanchev@online.bg