Jingxuan Chen

Jingxuan Chen

PhD candidate in Finance

Department of Finance