Index by author

Y

A| | B| | C| | D| | E| | F| | G| | H| | I| | J| | K| | L| | M| | N| | O| | P| | Q| | R| | S| | T| | U| | V| | W| | X | Y | Z|

Yabiku, S 59.23
Yang, JM 18.16
Yaukey, D 19.03
  26.15
  27.29
  33.38
Yi, Z 42.08
  48.04
  50.02
  58.03
Ying-Chang, C    48.23
Young, CM 29.05
  45.05
Youngson, A 15.11
Yount, KM 55.20
  58.22
Youssef, N 31.10
Yu, J 41.04
Yu, YC 32.28
  33.08
Yuan Tien, H 38.22
Yuasa, S 13.11
Yusuf, F 35.24
Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|