Index by author

K

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kahn, K 56.15
Kalmijn, M 59.05
  59.14
Kanbargi, R 38.05
Kanitkar, T 28.17
Kannisto, V 42.18
Kantner, A 52.21
Kantner, JF 23.03
Kantrow, L 34.02
Kar, SB 32.12
Karkel, M 26.29
Karmel, PH 01.13
  01.18
  02.08
  02.15
Karpinos, BD 02.22
Kaufman, CE 54.09
Kauppinen, M 25.21
Keilman, N 48.18
  49.20
  55.11
Kelley, AC 27.25
Kelly, NU 30.16
Kelsall, RK 13.02
Kephart, G 43.22
Kertzer, DI 53.20
Ketkar, SL 33.34
Keyfitz, N 02.19
  04.02
  06.08
  18.20
  19.14
  22.13
  25.05
  27.21
  33.23
  50.19
Keysar, A 39.09
Khalifa, AM 27.27
Khan, AR 30.15
Khawaja, M 54.23
Khlat, M 43.24
  51.08
Kiernan, K 37.19
  40.02
  46.12
  51.04
  53.03
Kilpatrick, SJ 16.13
Kim, MH 18.16
Kim, YJ 52.17
Kirk, D 28.23
  50.20
Kiser, CV 07.05
  10.03
Kisker, EE 40.24
Klapprodt, C 09.11
Knodel, J 20.16
  21.09
  22.18
  24.22
  25.28
  28.25
  31.14
  32.31
  35.03
  36.11
  44.13
  46.03
  53.10
  54.07
Knudsen, LB 56.16
Koblenzer, PJ 13.16
Kobrin, FE 35.04
Koenig, MA 38.15
Kögel, T. 58.08
Kohler, H-P 54.16
  54.24
  58.11
  59.16
  59.18
Kominski, R 38.28
Koo, H. P 38.26
  39.27
Koskinen, S 59.07
Koya, Y 13.11
  16.01
Kraushaar, D 46.01
Kravdal, Ø 46.24
  48.13
  53.05
  54.01
  55.08
  57.16
  58.12
Kreager, P 42.06
  47.28
Krishnamoorthy, S      33.40
Krishnan, P 32.22
Krotki, KJ 25.08
  32.22
Krumins, J 46.14
Kruse, E 51.20
Kubo, H 13.11
Kulkarni, PM 30.22
  31.30
Kumar, J 25.20
Kunz, PR 28.08
  30.28
Kwok, KK 40.05
Kyriazis, N 36.24

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|