EU Kids Online II Sweden

Risker och säkerhet i barn och ungdomars Internetanvändning
Ett nytt europeiskt projekt om barns användning av Internet

Sverige tar del i en europeisk studie av barns säkerhet på Internet. För första gången genomförs en storskalig, systematisk och representativ studie av barns erfarenheter av risker på Internet. Riskprofiler identifieras och en aktuell jämförande kartbild över den rådande Internetverkligheten för barnen i Europas ritas upp.

Internet har under de senaste tio åren kommit att spela en allt större roll för barn och ungdomar i Sverige liksom i övriga europeiska länder. Idag använder nio av tio skolbarn i mellanstadiet Internet och redan i femårsåldern har hälften av barnen prövat på att vara ute på nätet. Genom Internet öppnar sig världen både mot många möjligheter men också mot risker och faror. En diskussion om detta måste grunda sig på fakta. Hur ser egentligen barns användning av Internet ut, och vad är deras och deras föräldrars erfarenheter av Internets risker? I Sverige, liksom i 24 andra europeiska länder, genomförs under 2010 en brett upplagd intervjuundersökning med 1000 barn och deras föräldrar.

Syftet med ”EU Kids online 2” – projektet är att öka kunskaperna om barns användning av Internet, och de risker som finns på nätet. Projektet är stött av EU:s program för ett säkrare Internet (EC Safer Internet Programme), och omfattar ett utforskande av barns och föräldrars erfarenheter av att vara ute på Internet för att sedan, med resultaten från denna undersökning som grund, informera om aktuella Internetrisker och möjliga lösningar och förhållningssätt. Målgruppen är politiker, lärare, föräldrar, ungdomar och allmänhet. 
                                       
Undersökning:
”EU Kids Online 2” kommer, under år 2009-2011, att genomföra undersökningar i alla de 25 deltagande länderna med nationellt representativa urval av 1000 barn i åldrarna 9-16 år. Barnen som använder Internet och deras föräldrar kommer att intervjuas. Målet är att skapa en kvantitativ tvärnationellt jämförbar databas över Internetanvändningen i Europa.

Undersökningen är anpassad till varje land och grundad på tidigare undersökningar av barn och ungdomars Internetanvändning, framför allt den tidigare fasen av EU Kids Online projektet (2006-2009). Sonia Livingstone från Londons School of Economics är koordinator för projektet. Deltagande länder är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Intervjuundersökningen genomförs i varje land med hemintervjuer av de 1000 barnen och deras föräldrar under våren 2010 och de första resultaten är planerade att kunna presenteras i slutet av hösten 2010.

Varför behövs undersökningen?
Debatten om de faror och risker som barn och ungdomar kan utsättas för på Internet pågår idag bland föräldrar, lärare och politiker i de flesta länder. På Internet kan barn och ungdomar komma i kontakt med olämpligt och stötande innehåll (t.ex. pornografi, våld, racism, hat), ovälkomna kontakter (t.ex. äldre som kontaktar barn för sexuellt syfte, sexuellt ofredande, mobbning, missbruk av personliga uppgifter) och vad som fått allt mer uppmärksamhet är olämpligt uppförande hos ungdomar själva.

I projektets tidigare skede, ”EU Kids Online 1”, gjordes en genomgång av omkring 400 studier i 21 länder av barn och ungdomars Internetanvändning utifrån ett riskperspektiv och man pekade på gemensamma slutsatser och lyfte fram kunskapsluckor. Vad man saknade var en mer exakt kunskap om hur vanliga olika Internetrisker är, i vilken utsträckning riskerna leder till verklig skada, barnens upplevelser, om några barn är särskilt sårbara, hur föräldrarna reagerar eller bör reagera. För att svara på alla dessa frågor behövdes en brett upplagd, tvärnationellt jämförbar, representativ kvantitativ undersökning. Det är denna undersökning som nu genomförs i 25 länder under den andra fasen ”EU Kids Online 2”.

Vad är speciellt med undersökningar?
Intervjuerna, med de 1000 barn och ungdomarna, sker i hemmen, personligt ansikte mot ansikte. Särskild omsorg har lagts vid proceduren kring de mer känsliga frågorna som besvaras på ett särskilt formulär som de intervjuade själva fyller i. Även föräldrarna intervjuas. Deras erfarenheter kan sedan jämföras med barnens.

Målet är att analysera resultaten på ett sätt som lyfter fram huvudresultaten och mer komplexa mönster både i ett nationellt och ett jämförande perspektiv.
Målet är också att sprida resultaten både nationellt och internationellt och att identifiera åtgärder och rekommendationer för ett ökat säkerhetsmedvetande i Europa.

Contact:

Cecilia von Feilitzen, PhD .
Scientific Co-ordinator, The International Clearinghouse on Children,
Youth and Media, Nordicom, Goteborg University,
Box 713,
405 30 Goteborg
Sweden
tel: +46-8-608 48 58
fax: +46-8-608 46 40
e-mail: cecilia.von.feilitzen@sh.se|

and

University College of Sodertorn, Media and Communication Studies, 141 89 Huddinge, Sweden

SECecilia von Felitzen_100x102

Cecilia von Feilitzen

Vetenskaplig koordinator för The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborgs universitet, och professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

e-mail: cecilia.von.feilitzen@sh.se|

Elza_Dunkels_100x65

Elza Dunkels

Doktor och universitetslektor vid Institutionen för interaktiva medier och lärare, Umeå universitet.

e-mail: elza.dunkels@educ.umu.se|

OlleFindahlSweden_100x117

Olle Findahl

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskningsledare vid World Internet Institute i Gävle.

e-mail: olle.findahl@wii.se

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|