Sweden

EU Kids Online

Kontakt

Cecilia von Feilitzen, Dr, Professor
Vetenskaplig koordinator, The International Clearinghouse on Children,
Youth and Media, Nordicom, Göteborgs universitet,
Box 713,
405 30 Göteborg
Sweden
tel: +46-8-608 48 58
fax: +46-8-608 46 40
e-mail: cecilia.von.feilitzen@sh.se|

and

Södertörns högskola 
Medie- och kommunikationsvetenskap,
141 89 Huddinge,
Sweden

Svenska resultat i korthet

De många länderna i projektet EU Kids Online skiljer sig åt när det gäller 9-16-åringars internetanvändning. Sverige ingår i ett likartat kluster tillsammans med Danmark, Finland, Nederländerna och Norge där barn använder internet mest intensivt i Europa. Omfattande internetanvändning innebär större möjligheter – men också fler risker att utsättas för något som kan vara obehagligt eller skadligt.

En viktig skillnad i det här avseendet gäller flickor och pojkar i Sverige. Medan ungefär lika få flickor och pojkar i 9-10-årsåldern säger att de blivit oroade av något på internet det senaste året, ökar obehagligheterna med åldern, särskilt för flickor. I 15-16-årsåldern har dubbelt så många flickor som pojkar upplevt något oroande det senaste året.

EU Kids Online visar också att barnen i Sverige inte har tillräcklig medie- och informationskunnighet. Men deras föräldrar är också aktiva internetanvändare och engagerar sig i allmänhet i att stötta barnens internetupplevelser, t ex genom att tala om dem. Ändå finns en, om än relativt liten, grupp sårbara barn som inte får sådant föräldrastöd.

Policyförslag för Sverige

Sverige saknar nationella direktiv avseende ungas säkerhet på internet. Resultat från EU Kids Online i Sverige visar att medierna är en av föräldrarnas främsta källor om information om internet. Det kan vara ett problem eftersom unga människors internetanvändning ofta framställs på ett sensationellt sätt i medierna.

Många av de intervjuade föräldrarna önskar mer information om internetsäkerhet från skolan. Ett nationellt direktiv gällande ungas säkerhet på internet skulle alltså kunna rikta sig till skolan. Åtminstone den obligatoriska skolan är en mötesplats för alla barn. Man kan också nå i princip alla barns föräldrar via skolan.

På ett övergripande plan är det viktigt att internetsäkerhet fokuserar på ett allmänt kritiskt förhållningssätt snarare än på specifika detaljer. Det ökar chansen att barn och vuxna är förberedda på ett fortsatt förändrat medielandskap. En sådan utbildning skulle stötta barnen både offline och online och för tekniska villkor som vi inte kan förutse idag.

Svenskspråkiga rapporter

Vid sidan av pressmeddelanden, web- och bloggartiklar, ett flertal intervjuer för medierna och en lång rad muntliga presentationer för intressenter (från t ex skolan, polisen, socialtjänsten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, kulturdepartementet, Statens medieråd, dataspelsbranschen, UR och forskare) vill vi särskilt nämna våra svenskspråkiga rapporter med fokus på barnen i Sverige:

• Olle Findahl, Elza Dunkels & Cecilia von Feilitzen (2013): Med egna ord. Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborgs universitet (30 s)

• Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl & Elza Dunkels (2011): “Vad nytt om barn och internet i Sverige? Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids Online”, Nordicom-Information, årg 33, nr 4 (s 71-79)

• Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl & Elza Dunkels (2011): Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborgs universitet (46 s)

En intervju med Ulrika Sjöberg kan läsas här: Johanna Svensson (2014). Skandinaviska barn använder nätet mer och möter fler risker, se http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2014/Skandinaviska-barn-anvander-natet-mer-och-moter-fler-risker

Cecilia SE

Cecilia von Feilitzen, professor, Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola, cecilia.von.feilitzen@sh.se

 

 

Elza Dunkels, docent, Interaktiva medier och lärande, Umeå universitet, elza.dunkels@umu.se

 

 

Olle Findahl, professor, Medie- och kommunikationsvetenskap, forskningsledare vid .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), olle.findahl@gmail.com

 
Ulrika-Sjoberg

Ulrika Sjöberg, docent, Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för Konst, kultur och kommunikation, Malmö högskola, ulrika.sjoberg@mah.se

 
Dahlstrand

Karl Dahlstrand, doktor, Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet, karl.dahlstrand@soclaw.lu.se

 

Michael Forsman

 

Projektet EU Kids Online, som letts av professor Sonia Livingstone och dr Leslie Haddon vid London School of Economics and Political Science i London under 2006-2014, har genomförts av ett nätverk av 150 forskare i 33 länder. Under de allra senaste åren har kvalitativa studier i nio länder kompletterat resultaten från den stora enkät som tidigare gjordes med ca 25,000 barn och deras föräldrar.

 

På portalen www.eukidsonline.net återfinns de ca 50 publicerade europeiska, engelskspråkiga böckerna och rapporterna. Dessutom har byggts upp en särskild databas av mer än 1,500 andra undersökningar om barn och internet i Europa. Projektet har finansierats av EU-kommissionens Safer Internet Programme. 

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|