czech republic

Page Contents >

Video

EU Kids Online II (2009-2011)

EU Kids Online II je mezinárodní studie zaměřená na zkoumání problematiky online rizik a bezpečnosti na Internetu u dětí a rodičů v Evropských státech. Projektu se účastní 25 evropských zemí a koordinuje jej London School of Economics and Political Science (LSE). Výzkum navazuje na výsledky EU Kids Online I, jehož výsledky jsou k dispozici zde: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20I%20%282006-9%29/Outputs.aspx. V České republice je projekt realizován pod vedením doc. PhDr. Davida Šmahela, Ph.D. na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

 Kontext projektu

 V současné době je důležité porozumět komplexní problematice online rizik, neboť použití Internetu se stává stále více běžnou součástí života dětí a rodičů. Mezi rozšířené typy rizik, kterými jsou dnešní děti ohroženy, patří vystavení nevhodnému obsahu (např. pornografii, násilí, rasismu), nežádoucí kontakt (např. flirtování, sexuální obtěžování, zastrašování, zneužití osobních údajů, narušování soukromí) a nevhodné chování, kterého se dopouštějí samotné děti (např. zastrašování, šikana). Ve spojitosti s těmito riziky však stále zůstává mnoho otázek. Jak častá jsou tato rizika? Jak moc z nich ústí ve vážné následky? Jak na ně děti reagují? Jsou některé děti zvláště zranitelné? Jak na tato rizika mohou - a mají - reagovat rodiče?

 EU Kids Online II proto zkoumá praxi dětí i rodičů v souvislosti s používáním Internetu. Projekt vychází z kritického srovnávacího přístupu a klade důraz na zachycení širšího kontextu celé problematiky. Hlavním cílem projektu je sestavení a realizace mezinárodního kvantitativního průzkumu zaměřeného na dětskou zkušenost s online riziky a porovnání pohledu dětí s vnímáním rizik a bezpečnostních postupů u rodičů. V rámci projektu bude vytvořen spolehlivý nástroj pro tento typ výzkumu, bude proveden sběr přesných údajů, jejich analýza a mezinárodní porovnání výsledků. Výzkum bude realizován mezi lety 2009 a 2011 v členských státech EU; budou se jej účastnit děti ve věkovém rozmezí 9 - 16 let a jejich rodiče. Cílem výzkumu je zodpovědět otázky týkající se dětského užívání Internetu, počítačové gramotnosti u dětí, vnímání online rizik a způsobů, jimiž se s nimi děti vyrovnávají a charakteru užívaných bezpečnostních postupů.

 Kromě samotného získávání informací o praxi dětí a rodičů s využíváním Internetu je pro nás významné také rozšíření získaných znalostí za účelem ustanovení bezpečného online prostředí pro děti. Současně je ale důležité zamezit šíření morální paniky a zmírnit nadměrní obavy ohledně použití Internetu, které mohou vést k přílišnému omezování svobody dětí v online prostředí a tedy i omezování příležitostí, které Internet nabízí. Toho chceme dosáhnout díky získání aktuálních a přesných informací týkajících se online rizik u evropských dětí, strategií vyrovnávání se s těmito riziky u dětí, nalezení faktorů spojených s vyšší zranitelností dětí, identifikací nejvíce ohrožených dětí, prozkoumání způsobu provádění rodičovské kontroly, určení její účinnosti a zjištění ohledně informovanosti rodičů o online rizicích a bezpečnosti.

 Očekávané výsledky:

1) Získání poznatků ohledně dětských a rodičovských zkušeností s online technologiemi, jejich povědomí o online rizicích a bezpečnosti a porovnání jejich vnímání i praktických strategií k jejich zvládání u rodičů a dětí.

2) Identifikace vzorců online rizik a bezpečnosti na základě etického testování předkládaných hypotéz a explorace vztahů mezi jednotlivými proměnnými na národní a mezinárodní úrovni.

3) Rozvíjení a rozšiřování klíčové návrhů týkajících se rozvoje iniciativ pro zvyšování povědomí o online bezpečnosti na základě z empirických zjištění

4) Vytvoření stabilního a spolehlivého výzkumného nástroje, který bude vhodný k identifikaci charakteru přístupu k internetu a s ním souvisejících rizik a prozkoumání povědomí o online bezpečnosti

Předpokládaný časový harmonogram projektu:Podzim 2009: Plánování projektu, sestavení designu výzkumu, výběr vzorku
Jaro 2010: Ověřování reliability a validity dotazníku
Léto 2010: Sběr dat
Podzim 2010: Formulace zprávy o klíčových zjištěních
Jaro 2011: Kontextuální a srovnávací analýza
Léto 2011: Formulace závěrečné zprávy a dalších doporučení

Kontakt

David Šmahel
Docent
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10,
602 00 Brno
Česká republika
Tel: +420| 549497451
Email: smahel@fss.muni.cz

 

David Šmahel

CzDavid_86x115David Šmahel je docentem na Fakultě sociálních studií Masarykovy  univerzity. Zabývá se výzkumem užívání Internetu u adolescentů a
  mladých dospělých, online identitami, navazováním a rozvojem virtuálních vztahů a závislostním chováním na Internetu. V současné době je editorem časopisu Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace (www.cyberpsychology.eu).

 

Anna Ševčíková

CZAnna sevcikova_95x116

 Anna Ševčíková je studentkou doktorského studijního programu v
 oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.  Její hlavní výzkumný zájem spadá do oblasti psychologie kyberprostoru, kde se zaměřuje na rizikové chování na Internetu, kyberšikanu a na sexualitu na Internetu.

 

 

Hana Macháčková

Hana Macháčková je studentkou doktorského studijního programu v oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mezi její odborné zájmy patří především zkoumání role nových médií v životech malých dětí, dále pak Weblogy a online komunity a kyberšikana.

 

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|