Cyprus / ΚΥΠΡΟΣ / KIBRIS

Page Contents >


ΚΥΠΡΟΣ

Η χρήση του διαδικτύου και των νέων μέσων επικοινωνίας από παιδιά έχει κεντρική σημασία για το EU Kids Online. Συγκεκριμένα, έχει ως στόχο την κατανόηση των ευκαιριών και κινδύνων που μπορεί να προκύψουν για τα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειες τους. 
Το EU Kids Online II είναι η συνέχεια του προγράμματος EU Kids Online I – ένα ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα της ΕΕ για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο (EC Safer Internet Program). Το EU Kids Online I εξέτασε τα διαθέσιμα συμπεράσματα που υπήρχαν σε 21 χώρες σχετικά με τα ζητήματα κινδύνου στην ασφαλή χρήση (από παιδιά) του Διαδικτύου και των νέων μέσων επικοινωνίας. Στα πλαίσια του EU Kids Online I, εντοπίστηκε η ανάγκη για μια αξιόπιστα συγκριτική έρευνα (σε διασυνοριακό επίπεδο) για την χρήση του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους, καθώς επίσης και για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που εμπλέκονται/περιλαμβάνονται μέσω της χρήσης αυτής. Ως εκ τούτου, το EU Kids Online II ξεκίνησε τον Ιουνιο του 2009 προκειμένου να καλυφθεί αυτό το ερευνητικό χάσμα.
                                
EU KIDS ONLINE II
Μεταξύ του 2009 και 2011, το EU Kids Online II – το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της ΕΕ για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο (EC Safer Internet Program) – θα σχεδιάσει και υλοποιήσει μια ανάλογη ποσοτική έρευνα για την χρήση διαδικτυακής τεχνολογίας από τα παιδιά, η οποία έρευνα θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια και τους κινδύνους του διαδικτύου. Θα πραγματοποιηθούν δομημένες προσωπικές συνεντεύξεις με παιδιά και εφήβους ηλικίας 9-16 ετών και τους γονείς τους σε 20 κράτη μέλη, προκειμένου να χαρτογραφηθούν, όχι μόνο οι εμπειρίες, πρακτικές, και ανησυχίες των παιδιών σχετικά με την ασφάλεια και τους κινδύνους του Διαδικτύου, αλλά και οι εμπειρίες, πρακτικές, και ανησυχίες των γονιών για τα παιδιά τους, σχετικά με την ασφάλεια και τους κινδύνους του Διαδικτύου. Στόχος του EU Kids Online II είναι να παράγει μια αυστηρή, διασυνοριακή, συγκριτική βάση ποσοτικών δεδομένων που να αφορά την χρήση του Διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα πρώτα συμπεράσματα θα είναι διαθέσιμα το φθινόπωρο του 2010.
Οι συντονιστές του EU Kids Online II – όπως ήταν επίσης και με το EU Kids Online I – είναι η καθηγήτρια Sonia Livingstone και ο Δρ. Leslie Haddon από την Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science; LSE). Η ομάδα του έργου/προγράμματος περιλαμβάνει μια πολυεθνική ομάδα διαχείρισης, μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή, και ερευνητικές ομάδες σε περισσότερες από 20 συμμετέχουσες χώρες από όλη την Ευρώπη. Η Κύπρος εκπροσωπείται από την ομάδα του New Media Lab από τον τοπικό ΜΚΟ Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (Cyprus Neuroscience & Technology Institute; CNTI).

Δημοσιεύσεις
Taraszow, T., Aristodemou, E., Arsoy, A., Shitta, G., & Laouris (2010, in press). Disclosure of Personal and Contact Information by Young People in Social Networking Sites: An Analysis Using Facebook™ Profiles as an Example. Media and Cultural Politics.
Wold, T., Aristodemou, E., Dunkels, E. & Laouris, Y. (2009). Inappropriate Content (ch.11). In Livingstone, S. & Haddon, L. (eds) Kids Online: Opportunities and Risks for Children, UK: The Policy Press.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του EU Kids Online II, μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε το διεθνές ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δύο φορές ετησίως στο EU Kids Online.

Επικοινωνία
Γιάννης Λαούρης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερος Επιστήμονας
Κέντρο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας
Επιστημονική Μοναδα του Future Worlds Center
Προμηθέως 5,
1065 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 873820
Τηλεομοιότυπο (fax): +357 22 873821
e-mail: laouris@cnti.org.cy  

YiannisLaouris_100x90

 

 

Δρ. Γιάννης Λαούρης

Ο Γιάννης Λαούρης, επικεφαλής του CNTI,κατέχει MD και PhD στην Νευροεπιστήμη, μεταπτυχιακό στο Systems Engineering, και μεταδιδακτορική εμπειρία σε πανεπιστήμια στην Γερμανία και ΗΠΑ. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 25 άρθρα, και παρουσίασε περισσότερο από 120 άρθρα σε συνέδρια σχετικά με την διασύνδεση μεταξύ νευροεπιστήμης, μάθησης, υπολογιστών και παιδιών.

 

ElenaAristodemou_100x75

 

Έλενα Αριστοδήμου  

Η Έλενα Αριστοδήμου, συντονίστρια και ερευνήτρια στο CNTI, έχει πτυχίο Ψυχολογίας και μεταπτυχιακό στις Ερευνητικές Μεθόδους Ψυχολογίας (αναμένεται). Τα ενδιαφέροντα της περιλαμβάνουν μαθησιακές δυσκολίες και γνωστικές διαδικασίες, σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων, και στατιστική ανάλυση. Ανήκει στην ερευνητική ομάδα του CyberEthics GII που εξετάζει ηλεκτρονικές εφαρμογές στη μάθηση όπως επίσης και την συμπεριφορά των νέων στο διαδίκτυο σε εικονικά περιβάλλοντα και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

 

 Χρήσιμοι Συνδέσμοι
Cyprus Safe Internet Combined Awareness Node – Hotline - Helpline
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή για την Προστασία και καλή μεταχείριση των παιδιών. Επικοινωνήστε με: Νιννέτα Καζαντζή (ninetak@cytanet.com.cy)

Άλλες σχετικές ιστοσελίδες στην Κύπρο
Cyprus Computer Society
Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Επίσημη Ιστοσελίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας


KIBRIS

EU Kids Online (Online Avrupalı Çocuklar) projesi çocukların internet ve yeni mecraları kullanımı konularına deyinen ve özellikle çocukların ve ailelerin karşılaşabileceği online fırsat ve riskleri üzerine çalışan bir projedir.
EU Kids Online II projesi, EU Kids Online I orjesinin devamı olup, EC Güvenli İnternet programı tarafından finanse edilen bir araştırma projesidir. Proje çocukların güvenli internet ve yeni medya kullanımı ile ilgili kültürel, içeriksel bulguları ve riskleri 21 ülkede incelemektedir. EU Kıds Onlıne I projesi çerçevesinde çocukların ve gençlerin internet kullanımının  milletler arası, karşılaştırmalı güvenilir bir araştırma gerektirdiği ve ayrıca bu konudaki fırst ve risklerin varlığının yeraldığı gözlemlendi. Bu nedenle EU Kids Online II projesi bu konulara deyinmek için Haziran 2009 başlatıldı.

EU Kids Online II                                  
2009 ve 2011 arasındaö EC Güvenli İnternet programı tarafından finanse edilen EU kids Online II projesi çocukların online teknolojileri kullanımı ve online riskler ve güvenlik konulu niceliksel bir anket tasarlamayı ve yürütmeyi hedeflemektedir. 20 ğye ülkedeki Çocuklar ve 9-16 yaşlarındaki gençler ve onların aileleriyle planlanmış, yüzyüze mülakatlar yapılacaktır. Bu mülakatların amacı çocukların online risk ve güvenlik konusundaki deneyimlerini, uygulamalarını ve endieşelerini ortaya çıkarmak olacaktır. EU Kids Online II projesinin esas amacı Avrupa’daki internet kullanımı hakkında milletler arası, karşılaştirmalı niceliksel kanıt üretmektir.İlk bulgular 2010 sonbaharında mevcut olacaktır.
Eu Kids Online II projesinin koordinasyonu, Eu Kids Online I projesinde olduğu gibi London School of Economıcs & Political Science (LSE)’den Professor Sonia Livingstone ve Dr. Leslie Haddon ile birlikte gerçekleştirilecektir. Proje takımı Avrupa çapında katılımcı 20 ülkeden çok uluslu bir yönetim grubundan, uluaslara danışma paneli ve araştırma takımından oluşmaktadır. Kıbrıs yerli NGO (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların) Yeni Meyda Lab’ı (New Media Lab) Cyprus Neuroscience & Technology Institute (CNTI) tarafından temsil edilmektedir.

Yayınlar
Taraszow, T., Aristodemou, E., Arsoy, A., Shitta, G., & Laouris (2010, in press). Disclosure of Personal and Contact Information by Young People in Social Networking Sites: An Analysis Using Facebook™ Profiles as an Example. Media and Cultural Politics.
Wold, T., Aristodemou, E., Dunkels, E. & Laouris, Y. (2009). Inappropriate Content (ch.11). In Livingstone, S. & Haddon, L. (eds) Kids Online: Opportunities and Risks for Children, UK: The Policy Press.

Daha Fazla Bilgi İçin
EU Kids Online’ın aktiviteleri ve çalışmalarının sonuçları ile ilgili bilgi almak isityorsanız, Eu Kids Online ‘in yılda 2 kes basılan luslararası bültenine üye olabilirsiniz.

İletişim
Yiannis Laouris
Yönetim Kurulu Başkanı ve  Kıdemli Bilim Adamı
Cyprus Neuroscience & Technology Institute
Future Worlds Center Bilim Birimi
5 Promitheos,
1065 Lefkoşa
Kıbrıs
tel: +357 22 873820
fax: +357 22 873821
e-mail: laouris@cnti.org.cy

YiannisLaouris_100x90

Dr. Yiannis Laouris

CNTI'ın başkanı Yiannis Laourıs Nöroloji  bilimi üzerine MD ve PhD derecekelerine ve Sistem Mühendisliği üzerine de Ms derecelerine sahip olupö Almanya ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde doktora sonrası çalışmalarda bulundu. Nöroloji bilimi, öğrenme, çocuklar ve bilgisayarlar üzerine 25 den fazla makale ve 120 den fazla konferans raporu hazırlamıştır.

TatjanaTaraszow_100x89

 

Tatjana Taraszow

CNTI da Proje koodinatörü ve araştırmacı olan Tatjana Taraszow, Psikloloji üzerine BSc yapıp masterinde medyaö eğitim ve organizasyon psikoljisi üzerine uzmanlaşmıştır. Bunun yanında siyasey bilimini de seçmeli olarak çalışmıştır. CyberEthics GII projesinin araitırma takımının başı olup, çocuklar için görselleştirme tabanlı öğrenmeö gençlerin gerçek ve sanal sosyalleşmeleri arasındaki karşılaştırma, ve online kişisel ve hassas bilgilerin paylaşımı konulu projelerde yer almaktadır.

ElenaAristodemou_100x75

Elena Aristodemou

CNTI'da proje koordinatörü ve araştırmacı olan Elena Aristodemou Psikoloji de Bsc ve Psikolojik Araştırma Metodları konusunda da Msc derecelerine sahiptir. Özel ilgi alanları içerisinde öğrenme engelleri, bilişsel süreç, araştırma projesi tasarlama ve statistik analizleri yer almaktadır. CyberEthics GII araştırma takımında gençlerin sanal çevrelerde ve SNSslerdeki öğrenme ve online tutumları arasındaki ilişkilerine bakma görevini üstlenmektedir.

AysuArsoy_132x100Aysu Arsoy

 

 

 

Faydalı linkler
Cyprus Safe Internet Combined Awareness Node – Hotline - Helpline
Cyprus Telecommunications Authority
Ministry of Education
Pedagogical Institute
Pancyprian Coordinating Committee for the Protection and Welfare of Children
Contact: Ninneta Kazantzi (ninetak@cytanet.com.cy)

Kıbrıs'taki diğer ilgili sayfalar
Cyprus Computer Society
Office of the Commissioner of Electronic Communications & Postal Regulation
Office of the Commissioner for Personal Data Protection

Official Website of the Republic of Cyprus
Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|