Bulgaria

EU Kids Online

Video|

Децата на Европа онлайн – ІІ фаза

Нов проект, финансиран от програмата на Европейската комисия „По-безопасен интернет ”

Разширяване на информацията относно използването на онлайн пространството от децата в Европа, рисковете, на които са изложени и проблемите на безопасността

Въведение

Необходимо е да се очертаят и разберат комплексната същност и променящия се контекст на рисковете, на които са изложени децата и техните семейства в онлайн пространството. Проектът EU Kids Online IІ е нов проект, който си поставя задачата да изследва опита и практиката  на децата и техните родители  по отношение на използването, рисковете и безопасността, когато са в онлайн пространството.
В периода 2009 -2011 г. екипът на проекта ще проведе оригинално емпирично изследване  в страните членки на ЕС  сред национални (представителни) извадки на деца на възраст 9-16 години  и техните родители. Целта на изследването е да се получат междунационални сравними количествени данни относно използването на Интернет от децата в Европа.

Проектът се ръководи от проф. Соня Ливингстън от Лондонския университет по икономика и политически науки (LSE) и включва  мултинационален ръководен екип, международен консултативен съвет и изследователски екипи от повече от 20 участващи европейски страни.
Тона е вторият проект, изпълняван от мрежата на EU Kids Online, включваща над 70 експерти  от социалната сфера, интернет и новите медии, медийната и компютърна грамотност, изследователи на проблемите на децата и семействата, психолози, юристи и т.н.

Контекст на проекта (Context)

През първата си фаза (2006-2009)проектът  EU Kids Online събра и изследва съществуващите резултати от изследвания относно проблемите, свързани с контекста и рисковете при използване на цифровите технологии от децата в 21 страни в Европа. За да се определят липсващите елементи в базата данни в тази област бяха прегледани и сравнени резултатите от повече от 400 изследвания, проведени по различно време в европейските страни.

Рисковете в онлайн пространството, поставени на преден план на изследователския и политически дневен ред включват  излагането на децата на неподходящо съдържание (порнография, самонараняване, насилие, расизъм и т.н.), нежелани контакти (дискредитиране, сексуален тормоз, тормоз, злоупотреба с лична информация и нарушаване на личното пространстро) и все по-често привличащото внимание неподходящо поведение на самите деца (които също влизат в ролята на тормозещи и злоупотребяващи с личните данни на другите).

Но, доколко си приличат тези рискове, каква част от тях водят до реална вреда, как реагират децата, дали някои деца са особено уязвими и как родителите могат и трябва да реагират – всички тези въпроси очакват своя отговор от международното сравнително изследване. Важна задача на това изследване е също да се избегне паниката от морален характер и преувеличената тревожност, тъй като те могат да доведат до ограничаване на свободата на децата  или на възможностите, които онлайн пространството им дава в други сфери.

Очаквани резултати

  • Основни данни относно опита на децата и родителите с онлайн технологиите, насочени към сравнение на възприятията на децата и родителите и практиките, свързани с рисковете и безопасността онлайн.
  • Идентифицирани общи черти на рисковете и безопасността онлайн посредством тестване на хипотези и изследване на взаимоотношения между различни променливи, използвайки междунационални сравнения.
  • Препоръки и изработена политика, базираща се на факти, получени от изследването. 

Основна цел

Основна цел на проекта е чрез подход, поставящ децата в центъра, отчитащ  различните контексти и основаващ се на сравнение, да се проведе и анализира количествено изследване на рисковете, на които децата са подложени, докато са онлайн. Изследването обхваща въпроси относно използването на интернет от децата, цифровата им грамотност, начините им за справяне със ситуациите, възприятията им и практикуваните от тях техники за безопасност. Тези резултати ще бъдат сравнявани постоянно с възприятията и практиките на техните родители.

Специфични цели

  • Създаване на подробен изследователски инструмент, подходящ за идентифициране на естеството на достъпа, използването, рисковете и стратегиите за справяне на децата, когато са онлайн;
  • Създаване на подробен изследователски инструмент , подходящ  за идентифициране на опита и практиките на родителите, както и техните притеснения относно използването на интернет от децата им;
  • Систематичен анализ на резултатите, с цел идентифициране на общите изводи и общите черти  на национално и международно ниво;
  • Разпространение на резултатите  сред широк кръг от заинтересовани лица на национално, европейско и международно ниво;
  • Идентифициране и разпространение на ключовите препоръки относно разработването на инициативи за повишаване на информираността върху безопасността в интернет на европейско ниво;
  • Идентифициране на оставащите пропуски и методологичните изводи, които да помогнат при разработването на нови проекти относно по-безопасното използване на Интернет и новите цифрови технологии.

Работни пакети

Проектът е разделен на 8 работни пакета, които са изградени въз основа на целите на проекта.
РП1: Управление и оценка на проекта: осигурява ефективно провеждане и изпълнение на работните пакети посредством планиране, ръководство и оценка.
РП2: Проектиране на изследването: става дума за създаването на мощен изследователски инструмент за деца и родители, заедно с подходяща рамка за съответната изследователска извадка.
РП3: Събиране на данни: администриране на изследването и провеждане на работата на терен.
РП4: Обработка на данните, кръстосана интерпретация, представяне на основните резултати.
РП5: Статистически анализ на хипотезите: провеждане на подробен анализ за тестване на хипотезите за взаимоотношенията между променливите.
РП6: Сравнение между различните страни: интерпретация и контекстуализиране на приликите и разликите, констатирани в различните страни.
РП7: Препоръки: създаване на ръководни насоки за повишаване на информираността, инициативи за повишаване на безопасността и по-нататъшни изследвания.
РП8: Разпространение на резултатите от проекта: този пакет ще разшири приноса на първата фаза на проекта и ще даде гласност на резултатите от новото изследване.

Проектът се изпълнява  в 25 европейски страни, включително България

Български партньор: фондация „Джендър образование, изследвания и технологии„ (ДОИТ).

За контакт:
Живка Маринова
ДОИТ
София 1000
П.к. 963
Тел: (02) 988.78.55
Факс: (02) 988.78.56
e-mail: gert@mbox.contact.bg|

BLJivka Marinova_100x129

Живка Маринова

Живка Маринова е инженер по Автоматика с 15 години стаж в сферата на анализа на информация и комуникациите. От 1998 г. работи за гражданското общество и е основател и изпълнителен директор на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” (ДОИТ). Една от основните цели на организацията е постигането на равнопоставеност на половете при използването и възползването от новите информационни технологии. Живка е член на Мрежата за подкрепа на женските програми на Асоциацията за прогресивни комуникации (WNSP/APC)

BLDiana Boteva_100x115

Диана Ботева

Диана Ботева е получила магистърска степен по социална и организационна психология в университета Виктор Сегален в Бордо, Франция. След кратък стаж в изследователската и консултантска фирма ЕСТАТ, през юли 2008 г. тя се присъединява към екипа на ф-я ДОИТ, където работи като координатор на програма за превенция на тормоза в училищна среда.

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|