Slovakia publications

 • Izrael, P. (2015). Developing a Slovak scale for measuring parental      mediation of Internet. Paper presented at Megatrends and Media Conference in Smolenice, (In press).
 • Holdoš, J. (2014). Závislosť od internetu u mladých ľudí. Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému      spoločnosti III : zborník z konferencie : Ružomberok, 23.10. 2013. -      Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2014. - ISBN 978-80-561-0108-7,  Online, s. 6-15. Online: http://dsu.kapitula.sk/html/data/d_zborniky/vychova_a_vzdelavanie_
  ako_nastroj_de_formovania_h_s_spolocnosti.pdf
 • Kol. autorov. (2014). Mediálna výchova pre 5. -9. Ročník základnej      školy. Orbis Pictus Istropolitana.      http://www.martinus.sk/?uItem=179350
 • Vrabec, N. (2014). New approaches to research and evaluation of key competencies related to media literacy. In  International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM2014, www.sgemsocial.org , SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN      978-619-7105-23-0/ ISSN 2367-5659, September 1-9, 2014, Book 1, Vol. 2,  pp.551-556
 • Vrabec, N. and PETRANOVÁ, D. (2013). Nové vzory mládeže v kontexte mediálnej komunikácie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v      Trnave, 2013. 190 s. ISBN 978-80-8105-469-3
 • Izrael, P. (2013). Vplyv nábožnosti rodičov na mediálnu výchovu v rodine.  In Moravčíková, M (ed.): Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa, Praha: Leges
 • Vrabec, N. – Moravčíková, M. – Polievková, P. (2013). The role of media literacy development as a part of religious educationcurriculum. In European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464,      Iaşi : ECOZONE Publishing House.
 • Holdoš, J., Považan, J.(2013).Komunikačné preferencie univerzitných študentov na Slovensku v prostredí internetu a ich vzťah k      problematickému používaniu internetu. Otázky žurnalistiky : časopis pre      teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie. 56, č. 1-2 (2013), s.      66-85
 • Holdoš, J. (2013).Závislosť vysokoškolákov od internetu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 47, 2, s. 162-174.
 • Tomková, J. (2012, April). Deti a internet- príležitosti a riziká. Slovensko v   projekte EU Kids Online. [Children and Internet: opportunities and risks.  Slovakia as a member of EU Kids Online project].
 • Tomková, J. (2011). Adolescenti a negatívne zážitky na internete. Kyberšikanovanie.  [Adolescents and negative phenomena on the internet. Cyberbullying]. Prevencia šikanovania, 2011.http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=pedagogovia--prieskumy--adolescenti-a-negativne-zazitky-na-internete
 • Tomková,  J. (2011). Šikanovanie a kyberšikanovanie. Internet ako nové médium pre staré negatívne javy v spoločnosti [Byllying and cyberbullying. Internet as a new medium for the common negative phenomena in society]. Prevencia šikanovania, 2011. http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=odbornici--teoria-sk-sk--sikanovanie-a-kybersikanovanie-
 • Tomková  J., Drobná, M. &Varholíková, J. (2011). Vlastnosti osobnosti vo vzťahu  k povahe správania sa detí a adolescentov v prostredí sociálnych sietí [Personal features and its relation to the  adolescents' behaviour in the environment od social networking sites].  Poster presented at conference Psychologické dni 2011, Bratislava.
Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|