Slovakia

Slovakia

EU Kids Online

Kontakt

Pavel Izrael

Odborný asistent
Katedra žurnalistiky
Filozofická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1B
Ružomberok 03401
Slovenská republika

Tel: +421905268157
Fax: +421444332443
Email: pavel.izrael @ku.sk 

Izrael photo

Pavel Izrael, PhD. je odborným asistentom
na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa problematikou rodičovskej mediácie, vplyvu médií na rodiny a mediálnou výchovou. Je spoluautorom učebnice mediálnej výchovy pre základné školy. V rokoch 2011 až 2013 bol zástupcom vedúceho projektu zameraného na socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie. Stojí za webovou stránkou rodinaamedia.ku.sk, ktorá je zameraná na mediálnu výchovu v rodine a j e určená
rodičom a vychovávateľom.

 
Holdos photo

Juraj   Holdoš, PhD. je   odborný asistent na katedre psychológie filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaujíma sa o používanie nových medií najmä mladými ľuďmi, závislosť od internetu a jej možnosti liečby. Pôsobí tiež ako psychológ v Poradenskom centre KU. Od roku 2013 do 2015 je hlavným riešiteľom výskumného projektu Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov).

 
Tomkova photo

Jarmila Tomková, PhD.je psychologička pracujúca na Výskumnom   ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v Bratislave od roku 2008 a špecializovaná na tému Internet a detský vývin. Momentálne je vedúcou výskumného tímu v úlohe zameranej na Používanie sociálnych sietí deťmi a na typy mediácie bezpečného používania internetu deťmi.  

 
Vrabec photo

doc. Norbert Vrabec, PhD. je riaditeľom Centra mediálnej
gramotnosti, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho výskumné záujmy sa sústreďujú najmä na vzťah
mládeže a médií, sociálne dopady digitálnych technológií a metodologické aspekty výskumu médií. Participuje na viacerých rozvojových projektoch v oblasti mediálnych štúdií a mediálneho vzdelávania

 
Petranova photo

doc. Dana Petranova, PhD. je dekankou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jej výskumné aktivity sa sústreďujú na oblasť mediálnej výchovy, účinkov médií, úlohy médií v procese socializácie a analýzy publika. Je spoluorganizátorkou vedeckých konferencií a participuje na viacerých národných rozvojových projektoch, najmä v oblasti mediálnej komunikácie a   rozvoja mediálnej gramotnosti.

 
Hacek_foto

Ján Hacek, PhD. je od roku 2011 odborný asistent na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave. Titul PhD získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Medzi oblasti jeho záujmu patrí rodičovská mediácia, používanie internetu deťmi,stratégie rodičovskej regulácie internetu v slovenských domácnostiach. Na
niekoľkých základných a stredných školách vedie predmety a krúžky zamerané na mediálnu výchovu i praktickú žurnalistiku.

 

Janka Majherová, PhD.  je odbornou asistentkou na katedre   informatiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Ukončila doktorandské   štúdium v oblasti teórie vyučovania informatiky na Matematickom ústave SAV v Bratislave. Venuje sa teórii vyučovania informatiky a použitiu IKT vo vzdelávaní (edukačný softvér, e-leraning). Bola spoluriešiteľkou viacerých projektov   zameraných na modernizáciu vzdelávania a celoživotné vzdelávanie učiteľov.

 

National Reports 

The adolescent in virtual space (EN)    Dospievajúci vo Virtualnom priestore (SK)

 

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|

 

 

Slovakian flag