Slovakia

EU Kids Online

Contact

PhDr.Jarmila Tomková
Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology VÚDPaP,
Cyprichova 42,  
831 05 Bratislava,
Slovakia,
www: http://www.vudpap.sk/ |
Email: jarmila.tomkova@vudpap.sk|

Jarmila Tomková

Jarmila Tomkova SK

PhDr. Jarmila Tomková je psychologička pracujúca na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v Bratislave od roku 2008 a špecializovaná na tému Internet a detský vývin. Momentálne je vedúcou výskumného tímu v úlohe zameranej na Používanie sociálnych sietí deťmi a na typy mediácie bezpečného používania internetu deťmi.  

 

Monika Gregussová

Monika Gregussova SK

Mgr. Monika Gregussová. Po ukončení štúdia psychológie v r.2003 pracovala 8 rokov na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v Bratislave, venujúc sa hlavne téme Vplyv nových technológií na detský vývin a správanie. Od r. 2008 pracuje v eSlovensko, o.z., ktoré prevádzkuje slovenské osvetové centrum pre zvyšovanie povedomia o zodpovednom používaní nových technológií. 

Magda Petrjánošová

MagdalenaPetrjanosova SK

Mgr. Magda Petrjánošová, PhD. sa témou konania online zaoberá už od diplomovej práce v roku 2001, v ktorej analyzovala kvalitatívne interview o práci s identitou vo virtuálnych prostrediach chatov a MUDov (hráčskych prostredí). Neskôr sa venovala konštruovaniu identít na stránkach pre sociálne siete a aktuálne pracuje na projekte o občianskej participácii online.

Ľudmila Václavová

Mgr. Ľudmila Václavová pracuje ako projektový manažér na Linke detskej istoty pri SV UNICEF od r. 2006. Na činnosti linky Pomoc.sk, ktorá je výlučne orientovaná na nové technológie a otázky virtuálneho sveta, sa podieľa od jej vzniku v r. 2007.

Norbert Vrabec 

Norbert Vrabec SK

Mgr. Norbert Vrabec, PhD. je riaditeľom Centra mediálnej gramotnosti, ktoré je súčasťou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho výskumné záujmy sa sústreďujú najmä na vzťah mládeže a médií, sociálne dopady digitálnych technológií a metodologické aspekty výskumu médií. Participuje na viacerých rozvojových projektoch v oblasti mediálnych štúdií a mediálneho vzdelávania.

 

Dana Petranová

Dana Petronova SK

PhDr. Dana Petranova, PhD. je dekankou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Jej výskumné aktivity sa sústreďujú na oblasť mediálnej výchovy, účinkov médií, úlohy médií v procese socializácie a analýzy publika. Je spoluorganizátorkou vedeckých konferencií a participuje na viacerých národných rozvojových projektoch, najmä v oblasti mediálnej komunikácie a rozvoja mediálnej gramotnosti.


National Reports

The adolescent in virtual space| (EN)    Dospievajúci vo Virtualnom priestore| (SK)

 

 

Share:Facebook|Twitter|LinkedIn|

 

 

Slovakian flag